Ulaknet Kullanım Kuralları

MADDE 1. AMAÇ

Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından iletilen Ulusal Akademik Ağ'ın (ULAKNET) kullanımına ilikin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

MADDE 2. KAPSAM

Bu kullanım politikası; ULAKNET’i kullanan, tüm kuruluları ve kullanıcılarını kapsar.

 

MADDE 3. TANIMLAR

Bu kullanım politikasında yer alan;

ULAKBİM; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratırma Kurumu’na bağlı Ulusal Akademik Ağve Bilgi Merkezi’dir.

ULAKNET; 17/07/1963 tarih ve 278 sayılı “TÜBİTAK Kurulması Hakkında Kanun”daki görevlendirme çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak, eğitim ve aratırma kurulularının elektronik haberleme hizmeti ve/veya elektronik haberleme altyapısı gereksinimlerinin karılandığı Ulusal Akademik Ağ’dır.

ULAKNET Kullanım Politikası (UKP); İbu ULAKNET Kullanım Politikasıdır.

Alt Politikalar; ULAKBİM’in ULAKNET aracılığı ile verdiği servislerin kullanım ilke ve esaslarını belirlemek amacıyla oluturduğu ek politikalardır.

Kullanıcı Kurulu; UKP’yi imzalayarak ULAKNET’e bağlanan; yükseköğretim kurumları, TÜBİTAK birimleri, kamu ve özel aratırma kuruluları ile bavuruları ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kurululardır.

Kullanıcılar; Kullanıcı Kuruluun, kurum altyapı ve kaynaklarını kullanmakla yetkilendirdiğiöğrencileri, öğretim üyeleri, aratırmacıları ve/veya diğer mensuplarıdır. Kullanıcı Kuruluun üyesi olmadığı halde, kurum ağkaynaklarına girite ve ağa bağlı kaldığı süre içinde, kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi yapılabilen geçici/misafir kullanıcılar da bu grup içindedir.

İmzalayan Taraf; Kullanıcı Kuruluadına UKP’yi imzalayan, kuruluun üst yönetiminde görevli kii veya makamdır. Bu makam üniversitelerde rektör veya rektör tarafından yetkilendirilmirektör yardımcısı, diğer kurumlarda Genel Müdür, Kurum Bakanı, Enstitü/Birim Müdürü veya edeğeridir.

ULAKNET Uç Yönetim Sistemi (UUYS); Kullanıcı Kurulua ait bilgilerin tutulduğu ve ULAKBİM ile Kullanıcı Kuruluarasındaki iletiimin hızlandırılması amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir.

UUYS Yöneticisi; İmzalayan Tarafın UUYS üzerinde yapılan ilemlerden sorumlu olarak atadığı/yetkilendirdiği kiidir.

TÜBİTAK EKUAL; bazı metin ve bibliyografik veri tabanlarının, Türkiye’deki akademik ve aratırma kurumlarının eriimine açılması için ULAKBİM tarafından 2006 yılında balatılan ve açık adı “Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı” olan servistir.

TRUBA: Yüksek baarımlı, grid, bulut ve benzeri hesaplama sistemleri ile bilimsel veri ambarlarının ülkemizdeki aratırmacı kesimler tarafından etkin ve verimli kullanımı, ülkemizdeki benzer amaçla hizmet veren diğer merkezler ve bu merkezlerin hizmetleri arasındaki egüdümün sağlanması, dolayısı ile Türkiye Aratırma Alanı (TARAL) kapasitesinin gelitirilmesi için elektronik ortamda bilimsel aratırma yapılabilmesi amacıyla kurulmuve ULAKBİM tarafından gelitirilip iletilen açık adıyla ”Türk Ulusal E-Bilim E-Altyapısı”dır.

OLTA; Dıağlardan ULAKNET'e veya ULAKNET'ten dıağlara yapılabilecek güvenlik ihlalleri ile ilgili bilgilerin, Kullanıcı Kuruluun ağyöneticilerine bildirildiği ve ULAKNET Olay Kaydı Alt Politikasına göre takip edildiği Olay Takip Servisidir.

ULAKNET Ağİletim Merkezi (NOC): ULAKBİM AğTeknolojileri Birimi bünyesinde çalıan ve ULAKNET’in teknik yönetiminden sorumlu olan birimdir.

ULAKNET Haberleme Listeleri; ULAKBİM tarafından kurulan “ulak-y@ulakbim.gov.tr” ve “ulak-teknik@ulakbim.gov.tr” Internet adreslerine sahip elektronik haberleme gruplarıdır.

İstenmeyen Trafik; ULAKNET üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karııklık yaratacak veya ULAKNET üzerinde bakalarına kullanım olanağı vermeyecek ağtrafiğidir.

 

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ULAKNET, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanılır. Kullanıcı Kuruluun, Kullanıcılarına, ULAKNET’i Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve ilgili mevzuata uygun olarak kullandırması kendi sorumluluğundadır.

4.2. ULAKNET, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik aratırma ve gelitirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin yayılması veya eriilmesi amaçları ile kullanılmalıdır. Kullanıcı Kurulu, ULAKNET’i doğrudan veya dolaylı olarak ticari amaçlarla kullanamaz, Kullanıcılarına veya üçüncü kiilere ticari getiri karılığında kullandıramaz.

4.3. ULAKNET, 4.1 ve 4.2 maddelerinde belirtilen kapsamda ve UKP ve ilikili Alt Politikalarda çizilen idari ve teknik çerçevede yönetilir ve kullanılır.

4.4. Kullanıcı Kurulu, UKP’ye uymak amacıyla, gerekli teknik, idari düzenlemeleri yapar ve yeterli sayıda teknik personeli istihdam eder.

4.5. Kullanıcı Kuruluun UKP’ye uygun ekilde, Kullanıcıları için kendi kullanım politikasını oluturması beklenir. Kullanıcı Kuruluun kullanım politikaları ve Kullanıcı Kuruluveya Kullanıcıların "Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, UKP’nin bir kısmını ya da tamamını geçersiz kılamaz.

4.6. Kullanıcı Kurulu, ULAKNET aracılığı ile sunulan yeni servislerin kullanılmasına ve yaygınlatırılmasına katkıda bulunur. Bu amaçla yeni servislerin yaygınlatırılması ULAKBİM tarafından tevik edilebilir.

4.7. ULAKNET’in verimli ve güvenli kullanımı için; Kullanıcı Kurulu, Kullanıcılarının İstenmeyen Trafik oluturmasını engellemeli, yeterli düzeyde sistem ve ağgüvenliği sağlamalıdır. Kullanıcı Kurulu, ULAKBİM’in onayı olmaksızın, Kullanıcıları dıındaki üçüncü kiilerin veya kuruluların ULAKNET'e eriimini sağlayamaz.

4.8. UKP’nin hükümlerinin herhangi birinin, ULAKBİM tarafından geçerliliği kabul edilen herhangi idari ve/veya teknik sebepten dolayı geçici veya süresiz olarak uygulanamaz olması, geri kalan kısmının geçerliliğini ve sürekliliğini etkilemez.

 

MADDE 5. HAK, YETKİ, SORUMLULUK ve UYGULAMALAR

5.1. Kullanıcı Kurulu, ULAKNET'i, Kullanıcılarına, UKP ile belirlenen hükümler çerçevesinde kullandırma hak ve sorumluluğuna sahiptir.

5.2. ULAKNET dıında küresel Internet bağlantısı bulunan Kullanıcı Kurulular, vermekte oldukları ağservislerine ait trafiğin, Kullanıcı Kurulutan Internet yönüne doğru oluan kısmını ULAKNET üzerinden yönlendirmek zorundadırlar.

5.3. Kullanıcı Kuruluun TÜBİTAK EKUAL servislerine, gidive dönüyönünde ULAKNET bağlantısı üzerinden erimesi zorunludur.

5.4. Kullanıcı Kurulu, aratırmacılarının TRUBA servislerinden yararlanması için gerekli desteği verir. Kullanıcı Kurulu, yerlekelerindeki hesaplama ve depolama kaynaklarının TRUBA’ya dâhil edilmesi durumunda ise, TRUBA servislerinin aksamaması için, kendi birimleri arasındaki egüdümü sağlamak ve yeterli düzeyde güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

5.5. Kullanıcı Kurulu, OLTA Sistemi üzerinden istenilen bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak girmekle ve olay kayıtlarının kapatılması için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

5.6. Kullanıcı Kurulu, UUYS aracılığı ile istenilen bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz olarak girmekle, girilen bilgilerin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. İmzalayan Taraf, UUYS Yöneticisi bilgilerini UKP’nin ekinde ULAKBİM’e bildirir. UUYS Yöneticisinin değimesi durumunda, İmzalayan Taraf, yeni UUYS Yöneticisi bilgilerini resmi yazıyla ULAKBİM’e bildirir. Bu çerçevede yetkili UUYS Yöneticisinin veya sisteme giriyetkisi olmayan herhangi bir kiinin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlardan Kullanıcı Kurulusorumludur.

5.7. Kullanıcı Kurulu, ULAKNET'in iletilebilmesi için ULAKBİM ile ibirliği yapmakla yükümlüdür. Buna göre;

 

a) Kullanıcı Kurulu, idari ve teknik sorumluların üyesi olduğu ULAKNET Haberleme Listelerini takip etmekle, ULAKBİM tarafından istenilen bilgileri doğru ve zamanında sağlamakla, ULAKBİM tarafından duyurusu yapılan hat arızaları, kesintiye sebep olacak bakım çalımaları hakkında Kullanıcılarını en kısa sürede bilgilendirmekle sorumludur.

b) Kullanıcı Kurulu, ULAKBİM tarafından düzenlenen ULAKNET idari ve teknik sorumlularının bir araya geldiği çalıtay, eğitim ve toplantılara katılımı tevik etmelidir.

c) ULAKNET ile ilgili her türlü sorun ve arıza bildirimi, NOC aracılığı ile ve Kullanıcı Kuruluun UUYS Yöneticisi tarafından tanımlanan ve yetkilendirilen sorumlular tarafından yapılır. NOC ile iletiimde e-posta: noc@ulakbim.gov.tr; Telefon: 0-312-298 93 88; Faks: 0-312-298 93 93 kanalları kullanılır.

 

MADDE 6. HİZMETİN SONA ERMESİ, YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

6.1. ULAKBİM, UKP’ye veya Alt Politikalarına uyulmadığını tespit etmesi durumunda, Kullanıcı Kurulua sunduğu servislerin bir kısmını veya tamamını sona erdirme hakkına sahiptir. Buna göre;

a) Kullanıcı KuruluUKP’yi ihlal eder ve ULAKBİM tarafından yazılı olarak uyarılmasından itibaren on (10) gün içinde bunu telafi edemez ise ULAKNET eriimi kesilir. İhlali oluturan tüm artların ortadan kalkmasına dek bu durum devam eder. Aynı sebepten ihlalin tekrarı durumunda, Kullanıcı Kuruluun bağlantısı yazılı uyarıya gerek kalmaksızın kesilir.

b) Alt Politikalara uyulmaması durumları ve uygulanacak yaptırımlar Alt Politikalar ile belirlenir.

6.2. Kullanıcı Kurulu, ULAKBİM'in yasal ve teknolojik değiimleri göz önünde tutarak UKP’yi değitirebileceğinden haberdardır. Değitirilen kullanım politikası, ULAKBİM Internet sayfasında (http://www.ulakbim.gov.tr) yayınlanır, ULAKNET Haberleme Listelerinde duyurulur ve Kullanıcı Kurulutarafından imzalanarak ULAKBİM’e ulatırıldığı tarihte yürürlüğe girer. Yeni politika yürürlüğe girene dek en son imzalanan politika geçerlidir. Yeni politikanın ULAKBİM tarafından duyurulmasını takiben 3 ay içerisinde imzalanmaması durumunda, eski politika geçerliliğini yitirir ve Kullanıcı Kurulua ULAKNET üzerinden verilen servisler durdurulur.

6.3. ULAKBİM tarafından oluturulan Alt Politikalar, ULAKBİM Internet sayfasında yayınlanması ve ULAKNET Haberleme Listelerinde duyurulmasını takiben yürürlüğe girer.

6.4. İmzalayan Taraf, UKP’yi tam olarak anladığını, tanıdığını ve uyacağını kabul ve taahhüt eder. Eki dâhil besayfa ve altı maddeden oluan UKP, İmzalayan Taraf tarafından imzalanarak ULAKBİM’e ulatırıldığı tarihte yürürlüğe girer. Yürürlük itibarıyla Kullanıcı Kurulutarafından daha önce imzalanmıolan “ULAKBİM Kabuledilebilir Kullanım Politikası” yürürlükten kalkar.

 

İMZALAYAN TARAF

Kurum : Trakya Üniversitesi

Tarih :

Ad, Soyad, Unvan :

İmza :

( Bu belge Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanmıştır)

Bu içerik 12.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8337 kez okundu.